پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره جهت بهبود در فرآیند تولید و کنترل خط تولید ساخت منهول ، مخازن سپتیک و همچنین آزمایشگاه تصمیم به نصب دوربین مدار بسته گرفته شد.